HR agentura pro právníky

Propojujeme profesionály v právním světě

Z čeho se skládají advokátní zkoušky

31. 5. 2024 - Ing. Mgr. Marek Benátský, advokát

Vystudovali jste právnickou fakultu, absolvovali koncipientskou praxi a chcete se stát advokátem? Přečtěte si, co advokátní zkouška obnáší, abyste se na ní mohli efektivně připravit.

Advokátní zkoušky jsou upraveny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (dále jen „Advokátní zkušební řád“). Uchazeč vykonává advokátní zkoušku v těchto oborech:

Komora potom vydává seznam předpisů, jejichž znalost je u zkoušky vyžadována, a to s rozdělením na předpisy, kde se vyžaduje jejich podrobná znalost a předpisy, kde postačuje znalost orientační.[2]

Vlastní zkouška sestává ze tří částí:

Uchazeč se nejdříve přihlašuje na vstupní test. K této přihlášce je nutné předložit i záznamy o významnějších úkonech právních služeb, kterých se koncipient zúčastnil (tzv. advokátní deník), potvrzení posledního školitele o délce právní praxe (tříletá praxe advokátního koncipienta musí být dokončena před termínem konání vstupního testu), vyplněný výkaz o účasti na všech vzdělávacích akcích pro koncipienty a výpis z rejstříku trestů. Po podání této přihlášky musí uchazeč zaplatit Komoře poplatek 2.000 Kč za skládání vstupního testu.

Vstupní test

Skládá se online na počítačích v prostorách Komory. Z testbanku obsahujícího přibližně 1800 otázek systém náhodně vygeneruje 100 otázek (po dvaceti z každého zkoušeného oboru) se třemi možnostmi, z jichž správná je právě jedna odpověď. Na zodpovězení těchto 100 otázek, má uchazeč časový limit 90 minut, přičemž není dovoleno používat texty právních předpisů ani jinou literaturu.[4] Pro splnění testu je třeba správně zodpovědět alespoň 85 otázek, přičemž za špatnou odpověď se body neodečítají.[5] Výsledek testu se uchazeči na počítači zobrazí ihned po jeho dokončení. Do 6 měsíců od úspěšného složení se může uchazeč přihlásit na termín stanovený Komorou pro konání písemné a ústní části zkoušky[6] a do jednoho týdne od této přihlášky musí zaplatit poplatek 8.000 Kč.[7] Ke dni konání zkoušky Komora vyžaduje výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – pokud tedy dříve předložený výpis již „pozbyde“ platnosti, zástupce Komory vyzve uchazeče k doložení nového výpisu z rejstříku trestů.

Písemná část

Skládá se z oborů práva trestního, občanského, rodinného a pracovního a práva obchodního ve třech po sobě následujících dnech. Spočívá ve vypracování zadané písemné práce na základě obsahu soudních či jiných spisů. Jde o zkoušku praktickou, zadáním tedy může být vypracovat žalobu, opravný prostředek, obhajobu, závěrečný návrh, právní rozbor nebo podobně. Uchazeč má na každý předmět v jednotlivých dnech k dispozici časový limit 6 hodin. V průběhu zkoušky může mít téměř jakékoliv materiály a pomůcky jako sbírky právních a jiných předpisů, soudní rozhodnutí a další právnickou literaturu včetně komentářů a učebnic.[8] Pravidlem tak bývalo, že uchazeči si s sebou na písemné části zkoušky brali cestovní kufry plné literatury. Tomu by však nyní měl být konec. Představenstvo Komory se zasadilo o to, že se ČAK posunul do 21. století a od května 2023 se písemné části advokátní zkoušky začaly psát na počítačích. Nejen, že tak odpadlo nekonečné psaní rukou na čisté papíry plné přepisování, škrtání a nejrůznějšího doplňování textu, ale uchazeči tak mají k dispozici i právní informační systém ASPI vybavený přístupem do kompletní knihovny výkladové literatury (vyjma vzorů smluv a podání) a rovněž jsou k dispozici právní kalkulačky.[9] Spolu s tímto krokem představenstvo vytvořilo rovněž manuál k písemné části a k používání počítačů a systémů a dále také nepovinná školení, která by se měla konat před všemi vypsanými termíny zkoušek.

Ústní část

Skládá se přibližně po dvou týdnech po písemných částech, a to ze všech pěti oborů práva. Tato část zkoušky je veřejná. Uchazeči jsou zkoušeni po dvojicích a doba zkoušení každého nemá přesáhnout 90 minut. Rozpisy zkoušení jsou však zpravidla nastaveny tak, že na každou dvojici zkoušených má zkušební komise dvě a půl hodiny – v průměru je tedy uchazeč z každého oboru zkoušen 15 minut. Ústní část zkoušky se zpravidla vykonává bez právních předpisů a dalších pomůcek – do těch je možné nahlížet pouze se souhlasem zkoušejícího. Je zaměřena na ověření schopnosti uchazeče aplikovat právní a další předpisy při výkonu advokacie.[10] Zkoušející tak svou otázku často navozují uvedením případu: „Do kanceláře za vámi přijde s klient s následujícím požadavkem…“ Výsledek zkoušky v jednotlivých oborech potom senát hodnotí prospěchovými stupni „prospěl výtečně“, „prospěl“ nebo „neprospěl“. Stejnými stupni se hodnotí i celkový výsledek zkoušky. Prospěchovým stupněm „advokátní zkoušku složil výtečně“ však lze hodnotit pouze uchazeče, který byl hodnocen stupněm „prospěl výtečně“ alespoň ve 4 oborech, což neplatí, pokud uchazeč zkoušku opakoval.

Opakování části zkoušky

Uchazeč, který u zkoušky z jednoho oboru neprospěl, může podat písemnou žádost o její opakování. V takovém případě po zaplacení poplatku 8.000 Kč za opakovanou zkoušku opakujete pouze ten obor zkoušky, ve kterém jste neprospěli. V případě, že se z tohoto oboru skládá i písemná část, opakujete i tuto. Na opakování zkoušky se lze přihlásit klidně hned v nejbližším následujícím termínu vypsaným Komorou.[11]

Opakování celé zkoušky

Uchazeč, který nesložil advokátní zkoušku ve 2 a více zkoušených oborech a rovněž uchazeč, který nesložil opakovanou zkoušku (tedy zkoušku, při které opakoval jeden neúspěšný obor) může podat novou přihlášku ke zkoušce nejdříve po uplynutí 6 měsíců. V takovém případě je nutné opakovat celou zkoušku od začátku, tedy včetně vstupního online testu a písemné a ústní části ze všech oborů.[12] V současné právní úpravě již není omezen počet pokusů o advokátní zkoušku.

[1] Ust. § 1 odst. 1 vyhlášky č. 197/1996 Sb., Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění pozdějších předpisů
[2] Aktuální seznam předpisů a materiálů pro advokátní zkoušku je dostupný online na stránkách Komory zde
[3] Ust. § 2 odst. 1 vyhlášky č. 197/1996 Sb., Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění pozdějších předpisů
[4] Ust. § 4a vyhlášky č. 197/1996 Sb., Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění pozdějších předpisů
[5] Ust. § 4b vyhlášky č. 197/1996 Sb., Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění pozdějších předpisů
[6] Termíny zveřejňuje Komora na svých stránkách. Aktuální seznam termínů dostupný zde
[7] Ust. § 4c vyhlášky č. 197/1996 Sb., Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění pozdějších předpisů
[8] Ust. § 6 vyhlášky č. 197/1996 Sb., Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění pozdějších předpisů
[9] Tři, dva, jedna… Už v květnu startují advokátní zkoušky na noteboocích!. Advokátní deník [online]. 20.4.2023 [cit. 2023-04-22], dostupný zde
[10] Ust. § 7 vyhlášky č. 197/1996 Sb., Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění pozdějších předpisů
[11] Ust. § 9 odst. 1 vyhlášky č. 197/1996 Sb., Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění pozdějších předpisů
[12] Ust. § 9 odst. 2 vyhlášky č. 197/1996 Sb., Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění pozdějších předpisů

 

ZDROJ: Práce v právu – Z čeho se skládají advokátní zkoušky

SIMPLE STEP s.r.o.
Jeseniova 1151/55
Praha 3 - Žižkov
130 00

+ 420 736 620 377
info@simplestep.czPartnerský portál:

Práce v právu

©2024 SIMPLE STEP
realizace www.rinovo.cz